عربی
  Djstoxx 50     3,172    0FTSE 100     6,819    0Nikkei     15,468    43S&P 500     2,003    0Dow Jones     17,098    0  
  شاخص كل     ٧٢,٣٤٠    -٤٣٨.٦شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٢٥٤    -١٢١.٤شاخص كل تالارفرعي     ١٤٢,٥٥٢    -٢,١١٤50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٣٧    -٢٢شاخص صنعت     ٦١,٢٥٩    -٤٢٧.٨شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٣٨,٥٥١    -٢٧٤.١واسطه گريهاي مالي     ١٣١,٢٧٣    -٤٧    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
اختیار ملی مس... ١٢٦ ٩٣ ٢٨١.٨٢
مسكن زاينده رود ٣,١٠٠ ٢,١٠٠ ٢١٠
اختیار پاکشو ... ١٧١ ٤٠ ٣٠.٥٣
اختیار بانک ص... ١٣٨ ٢٢ ١٨.٩٧
صنعتی آبگینه ٦٣٠ ٦٠ ١٠.٥٣
گسترش صنایع پ... ٧٠٦ ٦٦ ١٠.٣١
احیاء سپاهان ٤,٩٨٨ ٣٢٢ ٦.٩
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالا نرخ ارزها
نام واحد قيمت تغييرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢٨٦ (١)
مس تن/دلار آمريكا ٦,٩٩٥ ٠
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٩ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٣٥٩ ٠
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٢٥٩ ٠
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٦٠ ٠
قلع تن/دلار آمريكا ٢١,٨٥٠ ٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
موضوع تاریخ
    گزارش روز بازار مورخ ١٠/٠٦/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین   ١٠/٠٦/١٣٩٣
    گزارش روز بازار مورخ ٠٢/٠٦/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین   ٠٢/٠٦/١٣٩٣
    گزارش روز بازار مورخ ٢٦/٠٥/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین   ٢٦/٠٥/١٣٩٣
    گزارش روز بازار مورخ ٢٥/٠٥/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین   ٢٥/٠٥/١٣٩٣
    گزارش روز بازار مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین   ٢٢/٠٥/١٣٩٣
    لابراتوارهاي سينادارو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره   ٣١/٠٤/١٣٩١
    تهران دارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٣ ماهه منتهي به ١٣...   ٣١/٠٤/١٣٩١
    فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران- پيش بيني درآمد١٣٩١/١٢/٣٠   ٣١/٠٤/١٣٩١
    ايران دارو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ١٣٩١/١٢/٣٠ بر اساس...   ٣١/٠٤/١٣٩١
    باما- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٣ ماهه منتهي به ١٣٩١/٠٣/...   ٣١/٠٤/١٣٩١
    معادن منگنز ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ٣ ماهه منته...   ٣١/٠٤/١٣٩١
بیشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین